top of page

§ Stadgar §

för Sjöfartsföreningen i Malmö, fastställda vid sammanträde den 5 mars 1980 jämte senaste ändring.

Föreningens ändamål


§1 Föreningen, vars styrelse har sitt säte i Malmö, har till ändamål


- att sammanföra för sjöfarten intresserade personer

- att vid sammanträden utbyta åsikter och erfarenheter i nautiska och andra sjöfartsfrågor, 
anordna föredrag i dessa ämnen samt


- att på annat sätt främja intresset för sjöfarten och bidraga till att bevara vårt sjöfartsarv samt


- att via ett brett sjöfartskunnande bland våra medlemmar, både i nautiska-, tekniska sjöförsäkrings-, sjösäkerhets- och sjöfartsmerkantila frågor, kunna bistå media och allmänhet
 med sakkunskap och expertis när så påfordras.


§2 I föreningen kan envar bli medlem som avlagt högre examen vid sjöbefäls- eller sjökrigsskola/Marinens Officershögskola eller ock annan person, som är knuten till sjöfarten eller visat intresse för sjöfart och rederiverksamhet.


§3 Ansökan om medlemskap inges till styrelsen, som beslutar om inval.


§4 Årsavgift för nästkommande år fastställes av årsmötet efter styrelsens förslag. Årsavgiften erlägges före maj månads utgång.


§5 Styrelsen kan ur föreningen utesluta medlem, som under två på varandra följande år ej har erlagt årsavgift. Om styrelsen finner det med föreningens intresse förenligt, kan styrelsen även i andra fall utesluta medlem. Sådant beslut skall vara enhälligt.


§6 Avgången eller utesluten medlem äger ingen rätt till föreningens tillgångar.

Hedersledamot


§7 Hedersledamot väljes av årsmötet på enhälligt förslag av styrelsen. Hedersledamot är befriad från årsavgift.


§8 För sjöfarten intresserade personer, vilka icke är medlemmar i föreningen, äger tillträde till föreningens sammankomster såsom av medlem inbjuden gäst. Sådan gäst har ej rösträtt.

Valberedning


§9 Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter, varav en är sammankallande och en är suppleant, vilka på förslag av styrelsen årligen utses av årsmötet.

Föreningens styrelse


§10 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sju ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande samt dessutom minst tre suppleanter. Styrelsens ordförande och vice ordförande väljes av årsmötet. Sekreterare och kassör väljes inom styrelsen. Klubbmästare utses av styrelsen bland föreningens medlemmar. Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. Styrelsen kan, för behandling av särskilda ärenden inom eller utom sig bland föreningens medlemmar, utse arbetsutskott.

Protokoll


§11 Över styrelsens och föreningens förhandlingar föres protokoll. Protokoll justeras av ordförande vid mötet jämte en vid mötet därtill utsedd person. Matrikel över föreningens medlemmar föres av styrelsen. Matrikel och protokoll för senaste året hålles tillgängligt för medlemmar vid varje sammanträde.


§12 Styrelsen avger årligen inför årsmötet redogörelse för sin verksamhet samt för föreningens ekonomi.


§13 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses bland föreningens medlemmar två revisorer och en revisorsuppleant, vilka skall avge utlåtande till årsmötet.

Årsmöte och val


§14 Årsmöte, till vilket kallelse skall utgå senast två veckor i förväg, hålles under första kvartalet. Till behandling skall följande ärenden upptas:


1) Val av ordförande vid årsmötet

2) Val av två personer att justera dagens protokoll

3) Styrelsens årsberättelse

4) Revisorernas utlåtande

5) Beslut avseende styrelsens ansvarsfrihet

6) Val av ordförande och vice ordförande i föreningen

7) Val av fem ordinarie styrelseledamöter jämte tre suppleanter

8) Val av två revisorer jämte en suppleant

9) Val av tre ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedningen

10) Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

11) Förslag som väckts av styrelsen, revisorerna eller någon av föreningens

medlemmar. Sådant förslag skall, för att vinna beaktande, vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Röstning

§15 Vid föreningssammanträde äger varje medlem en röst. Beslut fattas genom öppen omröstning, dock att vid val röstning med slutna sedlar skall ske om någon medlem så påfordrar. Som föreningens beslut gäller, där ej dessa stadgar annat föreskriver, den mening, varom de flest röstande förenar sig. Utfaller rösterna lika skiljer lotten.

§16 Föreningens penningmedel, för vilka styrelsemedlemmarna är solidariskt ansvariga, skall förvaltas med tillfredsställande avkastning. Vidare ansvarar styrelsen för att gåvor och fonder förvaltas i överensstämmelse med donatorernas önskemål.


Föreningens upplösande


§17 Styrelsen äger, om den så anser nödvändigt, föreslå att föreningen upplöses. Sådant förslag skall framläggas vid årsmötet och för att upplösningen skall bli giltig, erfordras beslut på två på varandra följande möten. Beslutet skall vid det möte som senast hållits, biträdas av minst 2/3 av de röstande, vilka dock måste företräda minst 2/3 av föreningens medlemmar. Beslutas om föreningens upplösning, skall dess tillgångar överlämnas till förening eller sällskap för ändamål, som står sjöfarten nära enligt 

styrelsens beslut.


Stadgeändring


§18 Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen, varefter styrelsen underrättar medlemmarna härom och tar upp frågan till behandling vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. Förslaget skall vid det möte, som senast hållits, biträdas av minst 2/3 av de närvarande för att träda i kraft.


(Senaste ändringen 2009-03-16 – tillägg till §1 tredje att-sats samt ny fjärde att-sats)

bottom of page