top of page

Skolfartyget Flying Clipper

Rederier och skeppsmäklare i Malmö


Under slutet av 1800-talet dominerade fortfarande Malmös segelfartygsflotta över ångfartygsflottan. Segelfartygen ägdes i stor utsträckning av partrederier och flera av segelfartygsredarna hade andelar i varandras skutor. Skånesjöfarten utvecklades till en av landets viktigaste sjöfartsprovinser och blev ett centrum för trampsjöfart. Helsingborg var den mest betydelsefulla fartygshemvisten, men även i Malmö uppstod en del rederier av vilka några blev ganska stora.


Under 1:a världskriget började frakterna stiga, vilket innebar en period med många fartygsaffärer och fartygspriserna steg våldsamt. Många rederier expanderade kraftigt under krigsåren och en hel del nya rederier uppstod. Åren efter kriget var det en hel del nedgångar i sjöfarten och efter börskraschen i New York 1929/30 inleddes en internationell depressionsperiod. Lite senare kom 2:a världskriget och efter att det var slut började en snabb teknisk utveckling. De gamla ångfartygen upphörde delvis pga att det krävdes större besättning och större hyttutrymmen. Det var helt enkelt inte lönsamt längre. Många fartyg såldes utomlands eller gick till upphuggning. Den typ av sjöfart som Malmörederierna främst ägnade sig åt var trampsjöfart. Sedan tillkom tankfartyg och färjetrafik.


Något rederi bedrev även skeppsmäklerirörelse och det har likaledes funnits skeppsmäkleriföretag som tidvis idkat rederiverksamhet. Från 1893 och mer än 100 år framåt har det funnits omkring 200 rederier inklusive skeppsmäkleriföretag i Malmö. Idag finns endast ett rederi kvar, Finnlines Ship Management. Av lokala skeppsmäklare finns Hasting Agency AB, Hasting Schultz Shipping AB, L. Svensson Shipping och Ingstad & Co AB.


Sjöfarten har förändrats radikalt och idag är det mestadels stora containerfartyg och Ro-Ro fartyg som trafikerar de stora haven, men även stora lastfartyg. Malmö hamn är sedan 2001 sammanslagen med Köpenhamns hamn och verkar under namnet CMP - Copenhagen Malmö Port.


http://www.cmport.com/


Nedan en kort beskrivning av några av de stora rederierna som en gång fanns i Malmö.

Rederi AB Clipper


Malmös störste redare genom tiderna, danskfödde Einar Hansen, startade sitt rederi 1946. Det började med anskaffande av tre fartyg på mellan 2000-3000 ton dit även kryssningsfartyget "Stella Polaris" tillkom. Under 1950-talet skrevs kontrakt på ett antal tankfartyg av vilka "Ocean Clipper" var det första. Efter hand ersattes de äldre fartygen med fyra nybyggen där flertalet var tankfartyg. Det största av dem var "Sovereign Clipper" på 77 261 dw ton. Bland rederiets fartyg ingick även skolfartyget "Flying Clipper".


År 1958 bildades i Malmö Rederi AB Malmoil av Clipperrederierna och Kockums Mekaniska Verkstads AB där skeppsredare Hansen blev rederiets verkställande direktör. Clipperrederiet verkade fram till 1973.

Malmö Bogser AB


Bolaget bildades 1874 för att bedriva bogsering i Malmö hamn. Några av bogserbåtarna som ingick i bolaget var bl.a.

Axel

Corfitz Beck-Friis

F.H. Kockum

Flintrännan

Dan

Björnen

Järven

Illern

Sundet

Sjollen

Uttern

Järven

1882 -1891

1890 - 1897

1876 - 1929

1899 - 1963

1946 - 1966

1953 - 1959

1956 - 1973

1962 - 1979

1960 - 1978

1964 - 1977

1967 - 1968

1973 - 1990

Malmö Bogser AB blev 1938 dotterbolag till Göteborgs Bogserings- och Bärgnings AB, i dagligt tal kallat för Röda bolaget, som 1918 hade övertagits av företag inom Broströmskoncernen. År 1999 övertogs Röda Bolaget av det danska rederiet Svitzer A/S, som i huvudsak har assistans som huvudnäring.


I dag sker bogsering via beställning genom rederimäklarna och utförs av fartyg från Svitzer A/S.

Kockums Mekaniska Verkstads AB


Släkten Kockum etablerade sig under 1820-talet som handels- och industriidkare i Malmö. Verksamheten övertogs 1826 av Frans Henrik Kockum, som genom en satsning på tobaksfabrikation byggde upp familje-förmögenheten. År 1840 grundade han Kockums Mekaniska Verkstad, ett gjuteri och en mekanisk verkstad som inledningsvis tillverkade lantbruksredskap, bränneriapparater, spisar, ugnar och från 1850 även järnvägsvagnar. År 1870 anlades också ett skeppsvarv i anslutning till verkstaden och 1913 flyttades all verksamhet hit från fabriken på Davidshalls torg.


Mer finns att läsa under följande länk

http://www.varvshistoria.se/kort-kockumshistoria.html


Se även följande intressanta film på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=rge0-7QAmMQ

Strandpaviljongen


Under den Nordiska Industri- och Slöjdutställningen 1896 i Malmö byggdes sommarrestaurangen Strandpaviljongen längst ut på den dåvarande Östra Skeppsbron. Hit kunde man ta sig med motorslupar från Kungsparken och från 1897 till 1901 fanns även möjlighet att ta sig hit med hästspårvagn. Men i samband med att Nyhamnen skulle byggas var man tvungen att ta bort en bit av landremsan och Strandpaviljongen kom att hamna på en ö för sig själv. Då satte man in två ångdrivna hamnfärjor som gick mellan Ångbåtsbron och Strandpaviljongen. Det fanns även ett kallbadhus där ute samt icke minst en lustbåtshamn dit man även skulle ta sig. År 1935 byggdes ön ihop med en nybyggd landremsa där Hullkajen finns idag och färjetrafiken upphörde. Byggnaden fungerade som militärförläggning under 2:a världskriget. Den förföll gradvis och man beslutade att den skulle rivas 1950. Kallbadhuset revs redan 1946 då en hård isvinter gick hårt åt byggnaden.


Hamnpaviljongen - f.d. MYK:s klubbhus


Från 1921 och fram till ca 1958 fanns här nere även en båtklubb, som var en filial till KSSS och fick namnet Malmö Yacht Klubb, MYK. Det förekom intensiv aktivitet med kappseglingar och besök i många danska hamnar. Även under 2:a världskriget var aktiviteten stor. Klubbens ordförande var konsul Herbert Dieden, välkänd i de övre kretsarna i Malmö. Många andra kända affärsmän tillhörde klubben och man kunde beskåda deras ståtliga segel- och motorfartyg som låg förtöjda i lustbåtshamnen. Klubben var naturligtvis även öppen för många andra båtintresserade medlemmar.


1939 byggdes ett nytt klubbhus som till viss del vilade på pålar. Här hölls styrelsemöten, prisutdelningar och många andra evenemang av olika slag. Då MYK tvingades flytta till Limhamn, såldes klubbhuset 1958 till Malmö Bogser AB och blev under en kortare tid sommarrestaurang samt döptes om till "Hamnpaviljongen". Dock planerades ombyggnad av den yttre hamnen med utfyllnader m.m. och klubbhuset nödgades flytta dit det ligger än idag. Då man seglar ut genom hamninloppet kan man inte undgå att se det på styrbord sida, men endast få känner idag till vilka fantastiska minnen både huset och platsen bär på.

Kungastenen/Oscarsstenen

Då Malmö hamn utvidgades genom tillkomst av Nyhamnsbassängen, skedde under pompa och ståt en storslagen invigning av denna den 30 maj 1903. Självaste kung Oscar II var huvudperson och en hög minnessten i röd granit hade rests där han fick skriva sitt namn. Även en trappa hade utformats i kajkanten. Majestätet och hans följe anlände med ångfärja och man passade även på att samtidigt inviga det andra ångfärjeläget som låg på denna plats. Det första hade invigts redan 1895.


Inte många Malmöbor av idag känner till att denna minnessten fortfarande står kvar på sin forna plats. Bortglömd och övergiven i ett inhägnat område nere vid gamla färjeläget. Dock i sällskap av en vacker tamariskbuske som har självsått sig där.

Monument till krigsförlista sjömäns minne

Detta monument uppfördes 1945 för att påminna om alla de sjömän som miste livet under krigsåren. På granitsockeln, som bär upp det stora ankaret av stål, finns namnen på männen och deras fartyg inristade. Det står följande text på sockelns framsida:


"SJÖMÄN FRÅN MALMÖ MED OMNEJD OFFRADE SINA LIV FÖR LANDETS FÖRSÖRJNING KRIGSÅREN 1939 - 1945"


Varje år på Alla Helgons Dag hålls här en minnesstund  på plats i all enkelhet. Så skedde även den 31 oktober 2020 i närvaro av  Sjöfartsföreningens ordförande Thomas Lund med sin Åsa samt Rolf, Ann och Gustaf Hägglund, vilka höll en värdig högtidsstund i det vackra höstvädret och placerade som sedvanligt en vacker krans vid monumentets sockel. 


Monumentet är placerat längst ut på Ångbåtsbron och har skapats av den danskfödde domkyrkoarkitekten Eiler Græbe, 1892-1977. 

Fyrar i och utanför Malmö

Malmö inre fyr - byggdes 1878. Är 20 m hög och byggd av järn. Det finns 78 trappsteg upp till tornet. Fyren slutade användas 1983 och lyser idag endast med en glödlampa som tänds samtidigt med gatubelysningen.

Malmö yttre fyr - byggdes även 1878 på en pirarm vid Krankajen i Västra hamnen och markerade hamninloppet till Malmö. Tornet är 8 m högt och är även det byggt i järn. Det fanns tidigare ett maskinhus här med en mistlur som kunde höras över hela stan när dimman låg tjock över Öresund. Pirarmen förföll under årens lopp och var i mycket slitet skick, men är numera helrenoverad liksom fyren. 


Malmö Vågbrytarbank - i folkmun kallad för "Råttefällan", byggdes 1925, är 11 m hög och placerad strax utanför inloppet till Malmö hamn. Den lyser i färgerna vit-röd-grön och med 10 sekunders intervall. Fyren är placerad på ett betongfundament på en påbörjad pir som aldrig blev färdig. Därför finns det här en grund, en s k grynna, och spikrak bank under vattnet med varierande djup från 6-7 m till knappt 1,5 m, vilket är tydligt utmärkt på sjökortet. Har man otur och inte är observant så "slår fällan igen" och man går på grund.


Flintrännans fyrar - dessa bestod tidigare av fyrskepp, bl. a. Kalkgrundet, Oscarsgrundet och Malmö Redd. Fyrskeppen byttes senare ut till kasuner, men sedan Öresundsbrons tillkomst är Flintrännan numera utmärkt med moderna cylindriska fyrar, alla med en lyshöjd på 12-13 m. De är 10 till antalet.

Kända sjömärken från förr

Gamla sjömärken i Öresund


Röde(r) Prick var placerad strax innan hamninloppet till Malmö hamn. Idag kan man beskåda den nere vid "Fiskehoddorna" vid kanalen. Prickar användes för att utmärka farled eller grund. Likaså en av klockbojarna som låg och guppade ute i Öresund kan man beskåda där den ligger uppe på en kulle vid samma plats. Det fanns även andra sjömärken ute i Öresund, kvastar m.fl.

bottom of page