top of page

Vy över Malmö yttre hamn - bild tagen från Öresundshuset

Välkommen till Sjöfartsföreningen i Malmö!

Vi är en drygt 120 år gammal anrik förening vars syfte är

att sammanföra för sjöfarten intresserade personer


att vid sammanträden utbyta åsikter och erfarenheter i nautiska och andra sjöfartsfrågor samt anordna föredrag i dessa ämnen


att på annat sätt främja intresset för sjöfarten och bidra till att bevara vårt sjöfartsarv


att visa ett brett sjöfartskunnande bland våra medlemmar


att både i tekniska-, navigations- och sjöfartsmerkantila frågor kunna bistå press och allmänhet med sakkunskap och expertis när så erfordras.

Föreningen bildades 1893 under namnet Malmö Sjöfartsförening.

 

1980 slogs Malmö Sjöfartsförening och Malmö Nautiska förening ihop under det nuvarande namnet Sjöfartsföreningen i Malmö. Föreningen består f.n. av ca 150 medlemmar.

 

Vi förvaltar Sydsvenska Navigationsstiftelsen, en stiftelse med sitt ursprung ur Sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund, som 1934 skänkte ett utbildningsfartyg, "F. H. Kockum", tidigare lotsångaren "Skanör", att tjäna som elevfartyg för blivande befäl från Sjöbefälsskolan i Malmö. Fartyget försåldes 1956 och kapitalet, jämte skänkta penningmedel, utgör i dag ett betydande belopp, där avkastningen enligt stiftelsens stadgar utdelas som stipendier till elever vid sjöbefälsskolorna i Göteborg och Kalmar efter bestämt kriterium.

 

Föreningen förvaltar också en del andra fonder, bl.a. greve Felix von Luckner´s fond och även här utdelas varje år premium. Dessa går till elever vid Sjöbefälsskolan i Kalmar.

 

Sjöfartsföreningen tillsätter också tre ledamöter i Stödföreningen för Teknik och Sjöfartsmuseet i Malmö, STSM.

 

Medlemmarna kallas till fyra allmänna möten per år, inräknat med årsmötet i mars månad. Kallelse utgår även till vårutflykt, höstmöte och julmöte - det senare med respektive. Till års- och höstmötena brukar föreningen engagera en föredragshållare.

Föreningens kontaktperson i sjöfartsfrågor är Anders Alestam, tfn: 010-478 4783, e-mail: anders.alestam@sjofartsverket.se

bottom of page