top of page

F.H. KOCKUM

Lotsångaren "SKANÖR"

Sydnav

Sydsvenska Navigationsstiftelsen

KORT PRESENTATION

1934

Rektorn vid Sjöbefälsskolan i Malmö, Eric Kinberg, ringde upp direktören i Sjöförsäkrings AB Öresund, Nils Kihlbom, tillika ordförande i dåvarande Malmö Sjöfartsförening, och förhörde sig om Kihlbom möjligen kunde tänka sig att medverka till att åt skolan inköpa en ångmaskin till Lotsångaren SKANÖR*, som var till salu. Kihlbom tyckte det var bättre att köpa hela fartyget och så blev det. Sydsvenska Navigationsstiftelsen bildades den 20 mars detta år för att ta hand om fartyget, som döptes om till F. H. KOCKUM och var i många år övningsfartyg åt skolan. Till styrelse i stiftelsen utsågs styrelsen i Malmö Sjöfartsförening.

*Artikel ur tidskriften Calluna


1956

"F. H. Kockum" försåldes och likviden fonderades. Under de gångna drygt tjugo åren har stiftelsen tillförts betydande penningmedel från främst välbärgade borgare att användas för utbildning av sjöbefäl.


1971

En statlig utredning kallad UTSJÖ tillsätts för att se över utbildningen av sjöbefäl, som då bedrivs i, förutom Malmö, även i Göteborg, Härnösand, Kalmar och Stockholm. Två skolor – de i Malmö och Stockholm - läggs under stora protester ned. Avkastningen på stiftelsens fonder får nu istället utdelas till elever hemmahörande i Skåne vid skolorna i Göteborg och Kalmar.

1980

Malmö Sjöfartsförening och Malmö Nautiska Förening slogs samman under namnet Sjöfartsföreningen i Malmö och stiftelsen administreras nu och alltjämt av denna förening.


1981

Nu kom nästa statliga nedskärning och det var skolan i Härnösand som drabbades.


1982

Sjöbefälsskolan i Malmö lades ned 1982, trots ihärdiga försök av skolans rektor Sölve Arvedsson – tillika Sjöfartsföreningens förste ordförande och per automatik även SydNav’s ordförande under många år – att undvika nedläggning. Sölve lät sig dock inte nedslås av den motgången, utan tog i stället initiativ på internationell nivå för bildandet av ett utbildningscentra för studenter inom det maritima klustret och World Maritime University (WMU) blev ett faktum 1983 och förlades till Malmö, där det alltjämt ligger.

2008

Sjöfartskonsulenter och professionella bedömare inom rederinäringen förutspådde, att år 2012 skulle det komma att saknas omkring 90.000 behöriga sjöbefäl i världshandelsflottan. Finanskrisen tog under senare delen av året ett järngrepp om världsekonomin och behovet skjuts framåt några år i tiden, men väntas då slå till med full kraft när allt upplagt tonnage skall 

igångsättas.


2009

Sydsvenska Navigationsstiftelsen har som främsta ändamål "att främja rationell utbildning av sjöbefäl", som slutfasen i stadgarna under §1 lyder. Sjöfartsföreningens sekreterare föreslog, att utbildningsväsendet skulle uppmärksammas på det växande behovet av sjöbefäl och att pejla intresset att kunna återuppliva sjöbefälsskolan i Malmö. Malmö hade en relativt stor arbetslöshet, mångkulturella/flerspråkiga invånare och ett stort antal sjömän på färjor från Helsingborg till Ystad, vilka gärna skulle vilja läsa vidare till sjöbefäl och fortsätta sin sjömansbana i internationell miljö. En återupplivad skola i Malmö bedömdes därför geografiskt rätt placerad, eventuellt i samarbete med dansk utbildning för att stärka Öresundsintegrationen. Sjöfartsföreningen biföll förslaget vid ett styrelsemöte den 12 februari och en arbetsgrupp för ändamålet bildades i stiftelsens namn.


2010

Någon sjöbefälsskola lär det tyvärr inte bli i Malmö, då kommun och högskola inte visar någon entusiasm för tanken.

Navigationsskolan i Malmö 1884 - 1965

Malmö Navigationsskola för sjöbefäl grundades redan 1842 och undervisningen skedde då i lokaler vid korsningen Djäknegatan/Baltzarsgatan. Redan 1843 flyttade man till Västergatan vid Dringenbergska gården. Efter flera års utredningar, beslutades att uppföra en nybyggnation i Östra hamnen, i hörnet av Jörgen Kocksgatan och Stormgatan. Arkitekt var John Smedberg. Byggnaden uppfördes i italiensk renässansstil i två våningar med en vacker tornbyggnad, sju skolsalar, sjömansexpedition och vaktmästarbostad. Skolan stod klar för inflyttning 1884.


I syfte att bereda sjöfarande tillfälle att justera sina kronometrar, anbringades en s k tidkula på taket. Bestyret med signalering, som skedde dagligen, uppdrogs åt föreståndaren för navigationsskolan, som åtnjöt gottgörelse medelst anslag från Handels- och och sjöfartsfonden.


1965 flyttades undervisningen till Citadellsvägen. Den ståtliga och vackra navigationsskolan revs och i stället byggdes ett parkeringshus 1972 på denna tomt.

bottom of page